Cumartesi, Kasım 11, 2006

Türkmeneli`nde Gazetecilik tarihi (1911-1960)

Ali Koçak Kocak64@yahoo.com

Bir þehrin kimliði, o þehrin kültür yapýsýna katkýda bulunan toplumlarla belirlenir ancak.
Gazetecelik bu kimlik yapýsýný oluþturan önemli öðelerden biridir.

Bu yazýda, sizlere Türkmeneli`nde gazetecilik tarihinden bir özet aktaracaðým.>>>